ตำรวจเผย ใบขับขี่ มีสิทธิ์ยึดได้ ตาม พรบ.จราจรทางบก 2522

0

ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นของผู้ใช้รถใช้ถนนในสังคมไทย กับตำรวจจราจร ที่เป็นข้อกังขากันมาโดยตลอด กับเรื่อง ตำรวจมีสิทธิ์ยึดใบขับขี่ ได้หรือไม่?
เมื่อไม่นานนี้ เพจ สถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย ได้เปิดเผยว่า

“เจ้าพนักงานจราจร มีอำนาจเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ได้ ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์เพราะมีอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ 2522 มาตรา 140”

มาตรา ๑๔๐ เมื่อเจ้าพนักงานจราจร หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ จะว่ากล่าวตักเตือนผู้ขับขี่ หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ก็ให้ติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่เห็นได้ง่าย

สำหรับความผิดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ห้ามมิให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบ

ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกใบสั่

ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้ตามวรรคสาม ให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวนได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบปรับและผู้ขับขี่ได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้คืนใบอนุญาตขับขี่ทันที

ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งแต่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้กระทำผิดดังกล่าว เว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่
การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด
ใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ ให้ทำตามแบบที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนด

สรุป เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ตำรวจพบเห็นผู้กระทำผิด มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่ไว้ และให้ใบสั่งแทน ซึ่งใบสั่งจะมีอายุ 7 วัน ในการใช้แทนใบขับขี่ ผู้กระทำผิดต้องไปชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนด ไม่งั้นถือว่าผิดกฎหมาย อาจจะโดนได้อีกข้อหานะครับ

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!